ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 16, 2561 13:27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 16, 2561 11:20


ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 16, 2561 9:18


ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กรกฏาคม 13, 2561 11:41


ประกาศ ผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Mzchine)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 10, 2561 16:40


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของ สปอ. ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 10, 2561 16:14


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน บริเวณชั้น ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารส่วนต่อเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 03, 2561 16:14


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณดาดฟ้า ชั้น ๖ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 03, 2561 16:12


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มีนาคม 06, 2561 10:30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพิสูจน์ตัวตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 08, 2561 17:17


Page 4 of 9