ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาการจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 20, 2560 15:05


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายนคอมพิวเตอร์ภายใน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 05, 2560 14:53


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดไมโครโฟน และเครื่องควบคุมภาพและเสียง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ธันวาคม 14, 2559 18:21


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาการจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 21, 2559 9:46


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 05, 2559 15:05


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาการจ้างดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มีนาคม 24, 2559 30:56


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑ คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 16, 2559 11:13


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มีนาคม 10, 2559 10:06


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และหนังสือรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 25, 2559 13:26


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 11, 2559 30:56


Page 7 of 9