ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุม ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 03, 2558 11:15


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการกั้นห้องอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนต่อเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 18, 2558 18:55


ประกาศ เรื่องผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 18, 2558 18:53


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2558 ด้วยวิธีกทางทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 14, 2558 18:36


ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กรกฏาคม 06, 2558 15:50


ประกาศ เรื่องผลการประกวดราคาการจัดจ้างดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 08, 2558 19:30


ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,เมษายน 20, 2558 16:40


เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม(ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)และหนังสือรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ฉบับภาษาไทย)ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,เมษายน 08, 2558 15:22


เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ๘๒ เครื่อง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 18, 2558 14:58


ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 18, 2558 14:25


Page 8 of 9