ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ อก. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 04, 2561 18:15


ประกาศ สปอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. บริเวณอาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 26, 2561 18:00


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 25, 2561 10:18


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 15 ชุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 25, 2561 10:17


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 25, 2561 10:04


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบริเวณเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 18, 2561 13:55


ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 29, 2561 15:20


ประกาศ สปอ. เรื่องประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 22, 2561 17:55


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 15, 2561 15:53


ประกาศยกเลิกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 14, 2561 11:10


Page 8 of 27