หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง

สำนักบริหารกลาง วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 22, 2562 18:05

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง รอบที่ 1 โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้ารับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะในประเด็นตรวจราชการที่สำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การตรวจกำกับดูแลตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงงานร้องเรียนซ้ำซาก และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด จากนั้นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แก่บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด และบริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและอากาศ เพื่อนำไปตรวจวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และเพื่อป้องกันเหตุร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป