มาตรการ “4ป” ปลุก ปราบ ปรับ และปิด เพื่อเฝ้าระวังโรงงานระบายน้ำทิ้ง

วันจันทร์,มีนาคม 11, 2562 17:08

กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทุกจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการแจ้งเตือนและตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ที่มีน้ำทิ้งจำนวน 2,657 โรง