การประกอบกิจการโรงงาน

วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 06, 2562 11:39

5. การประกอบกิจการโรงงาน

ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4)

- โรงงานขอรับอนุญาต/ขยายโรงงาน จำนวน 21,088 ราย มูลค่าการลงทุน 1,976,986.99 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 828,711 คน

- ตรวจกำกับดูแลโรงงาน แผนการตรวจกำกับเป็นไปตามเป้าหมายตามลำดับ และมีโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2558 - 2561

 

โดยปี 62 

- การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) โรงงานขอรับอนุญาต/ขยายโรงงาน จำนวน 1,287 ราย มูลค่าการลงทุน 145,651.40 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 59,314 คน

- ตรวจกำกับโรงงานเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตรวจได้จำนวน 2,441 โรง (เป้าหมาย 2,265 โรง)

- ตรวจกำกับดูแลโรงงาน ตรวจกำกับ 12,285 โรง (เป้าหมาย 24,635) 

- นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตรวจกำกับโรงงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจกำกับดูแลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)

- ตรวจกำกับโรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ตรวจกำกับโรงงานเพื่อป้องกันและแกไชปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

- การตรวจกำกับโรงงานเพื่อการเฝ้าระวังน้ำทิ้งโรงงานในช่วงฤดูแล้ง