มาตรการและแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ไวรัสโควิด-19

วันพุธ,เมษายน 15, 2563 12:12

มาตรการด้านการเงิน
- มาตรการ “พัก-ขยาย-เติม” ช่วยเหลือลูกค้า ธพว. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
- ให้สินเชื่อ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 3% ต่อปี (ธพว.)
- พักชำระหนี้เงินต้นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน (กสอ.)
- พัก-ขยายการชำระหนี้ของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย (กสอ.)