วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันอังคาร,มีนาคม 19, 2562 16:45
วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรนำอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ”    พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ         ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดโซ่อุปทาน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการประกอบการ และสร้างเครือข่ายหน่วยงานและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์การให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง


Q&A : คุณถาม - กพร. ตอบ

วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 08, 2562 13:45

พวกเราชาวกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

วันพุธ,มกราคม 23, 2562 7:04
พวกเราชาวกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย   ด้วย 5 วิธีง่ายๆ 1. ยืดอกพกถุงผ้า  2. พกกล่องพร้อมใส่อาหาร  3. พกแก้วน้ำให้ติดกระเป๋า  4. ใช้ซ้ำแทนการทิ้ง  5. คัดแยกขยะรีไซเคิล      คุณพร้อมหรือยัง เริ่มวันนี้ที่ตัวคุณเอง 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม

วันจันทร์,มกราคม 21, 2562 11:38
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม ดังนี้    1) มาตรการป้องกัน โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศกำกับดูแลให้โรงงานระบายอากาศตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด    2) มาตรการแก้ไขปัญหา โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรงงานเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ 7,700 โรงงาน   สุ่มตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และราชบุรี) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้กำชับให้โรงงานในพื้นที่ระมัดระวังในการประกอบกิจการไม่ให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และได้สั่งการให้กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้เข้าตรวจวัดปล่อง หม้อไอน้ำของโรงงาน เพื่อรายงานผลและ สั่งการต่อไป นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ (S-Curve) เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ได้อย่างสมดุล และยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 4 ภาคใต้และภาคตะวันออก"

วันอังคาร,มกราคม 08, 2562 16:17
สมัครออนไลน์ คลิก : https://1th.me/WG87  หรือดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก : https://www.adrive.com/public/XPMpr3/ สอบถามข้อมูลได้ที่: คุณอรวีร์ ทองเกื้อ 02-7632828 ต่อ 3201 หรือ คุณกาญจนาภรณ์ เปียปิ่นทอง 02-7632828 ต่อ 3208วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 20, 2561 8:45

ส่งเสริมและพัฒนา 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ต่อ)

วันพุธ,ธันวาคม 19, 2561 9:05
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ไว้ที่ 5 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วดังนี้

Page 1 of 31