infonews2

วันพุธ,มีนาคม 20, 2562 7:48

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

วันพุธ,มีนาคม 20, 2562 7:46
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

SMEs ได้อะไร❓ จากโครงการ Mini ITC

วันพุธ,มีนาคม 20, 2562 7:45
SMEs ได้อะไร❓ จากโครงการ Mini ITC

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)

วันพุธ,มีนาคม 20, 2562 7:44
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)  ประกาศ

วันอาทิตย์,มกราคม 06, 2562 20:15
ประกาศ

“ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” บริการครบวงจร

วันพุธ,พฤศจิกายน 21, 2561 9:46
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยกระดับการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสู่การเป็น “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อกระจายการให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทยสู่ธุรกิจยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระดับชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการบริการด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับ SMEs ไทยในธุรกิจยุค 4.0 สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้พร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมเปิดให้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 87 ศูนย์ ประกอบด้วย   ✏️ ศูนย์ ITC ส่วนกลาง กล้วยน้ำไท 1 แห่ง ✏️ ศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค 12 แห่ง ✏️ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง ✏️ และศูนย์ Mini ITC 64 แห่ง   ในขณะนี้ได้เปิดให้บริการศูนย์ Mini ITC อย่างเป็นทางการแล้ว 13 แห่ง โดยการทำงานของศูนย์ Mini ITC ก็จะเน้นการให้บริการเบื้องต้น (FRONT DESK) รับความความต้องการจากผู้ประกอบการให้บริการด้านการออกแบบชิ้นงาน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีผู้ประกอบการได้รับการบริการทั่วประเทศแล้ว 27,619 ราย โดยมีการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้   ✏️ 1. ITC Match: เป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ✏️ 2. ITC Innovation: บริการสาธิต อบรม บ่มเพาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เปิดมุมมองการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ✏️ 3. ITC Share: รวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ✏️ และ 4. ITC Fund: บริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงส่งต่อความต้องการไปยังศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค (FRONT OFFICE) ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ ITC ส่วนกลาง (HEAD OFFICE)   ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการบริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก   สำหรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการส่งมอบเครื่องมือและชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mini ITC) ชุด Mobile Kiosk เพื่อให้บริการด้านออกแบบ และพัฒนาสินค้า แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งเตรียมการพร้อมสู่การยกระดับการบริการเป็นศูนย์ Mini ITC อย่างเต็มรูปแบบ

“ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” คืออะไร

วันพุธ,พฤศจิกายน 21, 2561 9:29
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยกระดับการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสู่การเป็น “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อกระจายการให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทยสู่ธุรกิจยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระดับชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการบริการด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับ SMEs ไทยในธุรกิจยุค 4.0 สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้พร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมเปิดให้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 87 ศูนย์ ประกอบด้วย  ✏️ ศูนย์ ITC ส่วนกลาง กล้วยน้ำไท 1 แห่ง ✏️ ศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค 12 แห่ง ✏️ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง ✏️ และศูนย์ Mini ITC 64 แห่ง   ในขณะนี้ได้เปิดให้บริการศูนย์ Mini ITC อย่างเป็นทางการแล้ว 13 แห่ง โดยการทำงานของศูนย์ Mini ITC ก็จะเน้นการให้บริการเบื้องต้น (FRONT DESK) รับความความต้องการจากผู้ประกอบการให้บริการด้านการออกแบบชิ้นงาน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีผู้ประกอบการได้รับการบริการทั่วประเทศแล้ว 27,619 ราย โดยมีการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ ✏️ 1. ITC Match: เป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ✏️ 2. ITC Innovation: บริการสาธิต อบรม บ่มเพาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เปิดมุมมองการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ✏️ 3. ITC Share: รวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ✏️ และ 4. ITC Fund: บริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงส่งต่อความต้องการไปยังศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค (FRONT OFFICE) ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ ITC ส่วนกลาง (HEAD OFFICE)    ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการบริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก    สำหรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการส่งมอบเครื่องมือและชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mini ITC) ชุด Mobile Kiosk เพื่อให้บริการด้านออกแบบ และพัฒนาสินค้า แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งเตรียมการพร้อมสู่การยกระดับการบริการเป็นศูนย์ Mini ITC อย่างเต็มรูปแบบ

รมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการ”เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย”

วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 25, 2561 16:30
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการ”เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย” เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้มีโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อนำเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือขยายการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรม 7 ประเภทที่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ ดังนี้ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 5. ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร และ 7. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนเกื้อกูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ใน 6 อุตสาหกรรมข้างต้น นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบกลางน้ำ และ Food Truck ภาคการผลิต ที่ผ่านโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4409-10 หรือ เว็บไซต์ dip.go.th

Page 1 of 14