infonews3

มติ ครม. 5 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ขยายเวลาการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้า ออกไปอีก 180 วัน

วันพฤหัสบดี,มกราคม 07, 2564 11:49
มติ ครม. 5 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ขยายเวลาการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้า ออกไปอีก 180 วัน จากเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 20 กรกฎาคม 2564มาตรการ “4ป” ปลุก ปราบ ปรับ และปิด เพื่อเฝ้าระวังโรงงานระบายน้ำทิ้ง

วันจันทร์,มีนาคม 11, 2562 17:08
กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทุกจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการแจ้งเตือนและตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ที่มีน้ำทิ้งจำนวน 2,657 โรง

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

วันศุกร์,สิงหาคม 10, 2561 10:02
#ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีผลกระทบสูง ... ต้องจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน  

กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนรอบด้าน กรณี “แก้ไขสถานการณ์กากอุตสาหกรรม” เพื่อการสร้างความเข้าใจ คลายความวิตกที่เกิดขึ้นกับประชาชน

วันอังคาร,กรกฏาคม 17, 2561 7:05
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนรอบด้าน กรณี “แก้ไขสถานการณ์กากอุตสาหกรรม” เพื่อการสร้างความเข้าใจ คลายความวิตกที่เกิดขึ้นกับประชาชน   ดร.พสุ โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page 1 of 14