23 พฤษภาคม 2559 11:44

ISO 9000 เพื่อความสำเร็จของทุกองค์กร

ISO 9000 เพื่อความสำเร็จของทุกองค์กร

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ กำหนดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization-ISO) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนำไปใช้สำหรับในประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้นำมาประกาศใช้ในชื่อ"อนุกรมมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.-ISO 9000"

และได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ นำมาตรฐานไปใช้ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา

 

ISO 9000

เป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการระบบในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการสามารถนำมาใช้กับทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการและที่สำคัญสำหรับธุรกิจส่งออก การได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

 

ISO9000

เป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าและสร้างอำนาจการต่อรองในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ISO 9000

จึงเป็นใบเบิกทางที่สำคัญยิ่งในการเปิดตลาดในต่างประเทศอีกทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริหารจัดการในระยะยาว

 

ขั้นตอนการนำ ISO 9000 เข้าสู่หน่วยงาน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ทบทวนระบบงานปัจจุบันของหน่วยงาน และกำหนดขอบข่ายการจัดทำระบบ จัดทำเอกสารระบบคุณภาพปฏิบัติงานตามเอกสารระบบคุณภาพ ติดตามคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบคุณภาพต่างๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 โดยติดต่อขอการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body ; CB) ที่น่าเชื่อถือและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3428, 0 2202 3431   เว็ปไซค์ www.tisi.go.th

อ่าน 6986 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น