23 พฤษภาคม 2559 11:49

ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของ ISO 14001

ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นผลให้ต้นทุนต่ำลง

เพิ่มโอกาสในด้านการค้า ทำให้การเจรจาทางด้านการค้าสะดวกยิ่งขึ้น

เป็นผลให้เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในอนาคต

สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

ซึ่งเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

 

ขั้นตอนการเตรียมการขอรับรองระบบ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 14001

จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำระบบและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยต้องกำหนดนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม วางแผนการจัดการระบบ จัดทำวิธีการปฏิบัติและคำแนะนำที่จำเป็น

ลงมือปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดขึ้น

 

ติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยติดต่อขอการรับ

รองจากหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council-NAC)

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3431

โทรสาร 0 2354 3315 , 0 2354 3157 เว็ปไซค์ www.tisi.go.th

อ่าน 3629 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น