23 พฤษภาคม 2559 11:51

ISO 26000 Social Responsibility มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการและประเด็นหลักที่ระบุไว้ในมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000: Social Responsibility) ดังนี้

1. กำหนดนโยบายขององค์กรต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น กำหนดโคางสร้างเพื่อการบริหารที่ชัดเจน

2. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 7 ประการของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบความโปร่งใส จริยธรรม เคารพต่อหลักนิติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับในหลักปฏิบัติของสากล เคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ถึงความคาดหวังที่มีต่อองค์กร เช่น พนักงานมีความคาดหวังที่จะได้รับการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานจากนายจ้าง ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าสินค้าที่ซื้อมามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน ชุมนมีความคาดหวังว่า องค์กรมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการสร้างงานในชุมชน

4. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยทุกหน่วยงานภายในองค์กร พร้อมใจปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

5. การพัฒนาแผนการจัดการ และแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ได้ระบุไว้ มีการกำหนดแผนงานในการดำเนินการที่ชัดเจน

6. ปฏิบัติตามแผนงาน พิจารณาจัดการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สื่อสารกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

7. ประเมินผล ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินด้วย เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใส

8. จัดทำรายงาน และจัดตั้งหน่วยงานอิสระช่วยตรวจสอบเพื่อความน่าเชื่อถือ

 

ประโยชน์ของ ISO 26000

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านที่ดีต่อสังคม

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น

ช่วยสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ตัวอย่าง บริษัท Toyoya ที่เริ่มผลิตรถ Hybrid

ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า โดยที่การขับเคลื่อนรถ Hybrid นี้ ปล่อยมลพิษเพียง 10% เมื่อเทียบกับรถปกติ

และลดการใช้น้ำมันได้ถึง 50%

ซึ่งนวัตกรรมนี้แสดงถึงภาพลักษณ์ของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในยุคของการแข่งขันกันสูง ISO 26000 จะนำพาองค์กรพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3431

โทรสาร 0 2354 3315 , 0 2354 3157 เว็ปไซค์ www.tisi.go.th

อ่าน 5159 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น