23 พฤษภาคม 2559 11:53

มอก ๙๙๙๙ นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

มอก.๙๙๙๙ นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy … คำว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ ... Sufficiency Economy นั้นไม่มีในตำรา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ ... และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น
                                                                      พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                                                                                            ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย แสดงวิสัยทัศน์ที่ทรงมองเห็นการณ์ไกล และทรงคุณค่าในทุกยุคสมัย เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยง และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากศ ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงานของโลก การก่อการร้าย แม้แต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น แนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้ในทุกระดับ และทุกสาขาความชำนาญ ตั้งแต่ระดับองค์กร บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน โดยการสร้างความสมดุลให้แก่ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจที่สร้างสรรค์ ทำให้เดิดผลกำไรที่ยั่งยืนและมีความสุขร่วมกัน ทั้งในธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีความเข้าใจว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องของภาคเกษตร ทำให้การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๔๐ องค์กรธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งกำไรระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหารกำลังคน การตลาด และการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน มีการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้กำหนดมาตรฐาน มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และองค์ ให้มีการบริหารจัดการ และการดำเนินงานโดยยึดหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และกฎระเบียบ ให้แก่ภาคสังคมมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ติดตาม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  www.tisi.go.th      http://www.tisi.go.th/images/stories/TIS-9999-57/pdf/TIS9999_1-2556.pdf

และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่งาน Thailand Industry Expo 2015 นายชวาธิป  จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยังยืน MASCI กล่าวไว้ในงานสัมมนาหัวข้อ มอก.๙๙๙๙ นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนว่า บุคลากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้แนวคิดและแนวทางไว้ว่า
* สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเป็นผู้รักการเรียนรู้ ให้เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรในเชิงรุกได้ ดังเช่นที่ ชาร์ล ดาวิน กล่าวว่า
ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่ฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับเปลี่ยนได้เร็วที่สุด
* ให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้ ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตในด้านเศรษฐกิจ
* สนับสนุนให้บุคลากรมีชีวิตที่ปลอดภัย โดยเปลี่ยนวิถีแบบเดิม จาก เกิด ทำงาน แก่ เกษียณ อด (อดๆ อยากๆ ตาย)  สู่วิถีชีวิต เกิด ทำงาน แก่  เกษียณ อิ่ม มีความสุข จนวาระสุดท้ายของชีวิต)
* สนับสนุนให้มีกำลังในการใช้จ่าย โดยให้เข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้เงิน ใช้จ่ายได้ แต่ไม่ละโมบในการแสวงหา
* นำวัฒนธรรมของข้าราชการมาประยุกต์ใช้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เช่น ส่งเสริมความสามัคคี ให้มีความผูกพันกัน รวมกลุ่มช่วยเหลือกันหลังการเกษียณ
* สร้างคุณค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
เมื่อปัจเจกบุคคล มีความรู้ มีความสุข ก็จะรวมเป็นพลังมหาชน ที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และมั่นคง

และขณะนี้ ทาง สมอ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้คำปรีกษาแนะนำการจัดทำ มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อให้การอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินกิจการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีประสบความสำเร็จ และมีความสุขความสมดุลร่วมกันกับบุคคลากรในองค์กร รวมถึงประชาชนในพื้นที่

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านมาตฐาน (ชั้น ๑)
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๔๓๑ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๓๑๕๗
, -๒๓๕๔-๓๓๑๕
เว็บไซค์
www.tisi.go.th

อ่าน 2280 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น