23 พฤษภาคม 2559 12:07

“การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs”

การจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs

            นิเวศ-“ หรือ “Eco-” เป็นคำที่สื่อถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่ได้ยินกันบ่อยครั้งในปัจจุบัน โดยทุกภาคส่วนนำมาเป็นหลักคิด และสร้างสรรค์องค์กรให้มีการพัฒนาอย่างใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

            ทั้งนี้ จากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการหมุนเวียนในการใช้ประโยชน์จากของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็นสุข รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ได้ในอนาคต กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จึงส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

            จึงเกิดการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ลดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการนํากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3Rs เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่ม ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การวางแผนการผลิต ขั้นตอน/วิธีการผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งภายในโรงงาน ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม และระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม อันจะทําให้อุตสาหกรรมไทย ก้าวไปสู่การเป็นสังคมของการใช้วัสดุหมุนเวียน (Material-cycling Society) อย่างแท้จริง

3Rs คืออะไร
            3Rs คือ การจัดการของเสียโดยให้ความสําคัญในการลดการเกิดของเสียใหเหลือนอยที่สุดเปนลําดับแรก โดยมุงเนน การใชวัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ตอมาเมื่อเกิด ของเสียแลวตองพยายามหาแนวทางการนํากลับไปใชซ้ำหรือใชใหมใหไดมากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใชประโยชนของของเสียแตละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเหลือของเสียที่จะตองบําบัด/กําจัดในปริมาณนอยที่สุด โดยเลือกใชวิธีการกําจัดของเสียเปนวิธีสุดทาย ซึ่ง 3RS คือ
            Reduce         (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น)
            Reuse           (การใช้ซ้ำ)
            Recycle         (แปรรูปมาใช้ใหม่)

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก
3Rs จะต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
            ๐ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทั้งในส่วนของการผลิตและกิจกรรม
สนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
            ๐ ใช้วิธีจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีของเสียที่ต้องถูกส่งไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบในปริมาณน้อยที่สุด
            ๐ มีการจัดการของเสียเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย การนําไปใช้ ประโยชน์ภายในโรงงาน และการนําออกไปบําบัด/กําจัดภายนอกโรงงาน

            ปัจจุบันมีการนําแนวคิด 3Rs ไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับการทําเทคโนโลยีสะอาด (CT) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ในเบื้องต้น เมื่อได้ ดําเนินการอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการหลายรายพบว่าการใช้หลัก 3 Rs ทำให้การปฏิบัติบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทั้งยังเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับของชุมชน โดยรอบ

            ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ที่มีการจัดการของเสียที่ดีระบุว่า ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ดําเนินการอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ คือ ความตระหนัก ความมุ่งมั่น และการสนับสนุนของผู้บริหาร เนื่องจากเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุด ที่ทําให้พนักงานปฏิบัติตามและร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถหาแนวทางจัดการ ของเสียที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบของโรงงานมากที่สุด

            กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเชิญชวนผู้ประกอบการโรงงานร่วมใช้ หลัก 3Rs ในการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2354 3183, 0 2202 4195 โทรสาร 0 2202 4167 เว็ปไซต์ www.diw.go.th

 

คู่มือการจัดการของเสียภายในโรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม (February, 2012), In Website. Retrieved

 

December 7, 2015 from http://goo.gl/XYuaiB

อ่าน 26247 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น