23 พฤษภาคม 2559 12:09

อุตสาหกรรมอาหารไทยใน AEC

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economic Community (AEC) นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่จะสามารถขยายตลาดและการลงทุนไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น และประชากรในแต่ละประเทศมีกำลังซื้อที่สูงด้วยเช่นกัน

 

AEC จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย สามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้มากยิ่งขึ้น และนี่ก็หมายถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs จะต้องปรับตัวด้วย

การศึกษาถึงความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ในกระบวนการผลิตและการตลาด พร้อมไปกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย จะมีมาตรฐานที่กำหนดขึ้นใช้ภายในอาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ASEAN Good Agricultural Practices หรือ มาตรฐาน ASEAN GAP ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารควรทราบ

 

Asean Gap Standard หรือ Asean Gap คือ ASEAN Good Agricultural Practices ที่กลุ่มชาติในอาเซียนได้ให้การรับรอง และใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการผลิต เก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้สดในอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดที่ผลิตในอาเซียน มีคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค

Asean Gap จะประกอบด้วยโครงสร้างมาตรฐาน 4 ด้าน คือ

            - Food Safety เกี่ยวข้องกับการป้องกันการปนเปื้อนในผักและผลไม้สด

            - Environmental Management ซึ่งเกี่ยวข้องกับอันตรายที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

            - Welfare & Safety การป้องกันอันตรายด้านสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน

            - Produce Quality คือ การกำหนดแผนรักษาคุณภาพในการผลิต เก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 

นอกจากนี้อาเชียนจะเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล (Halal) โลก

โดยประชากรในตลาดโลกมุสลิม กว่า 2 พันล้านคน ที่มีมูลค่าการตลาดในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล (Halal) กว่า 70 ล้านล้านบาท นับเป็นตลาดการค้าที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารทั้งภายในประเทศไทย และในกลุ่มชาติอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีประชากรชาวมุสลิมรวมกันกว่า 400 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของตลาดโลกมุสลิม

ด้วยเหตุนี้ อาเซียนจึงเป็นที่จับตาของนานาประเทศที่จะมีการแข่งขันกันเองในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล แต่จากความเห็นของนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศไทย กลับพบว่ากลุ่มอาเซียนจะมีลักษณะของการเป็นคู่แข่งและคู่ค้าขนานกันไป ทั้งด้วยขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลภายในกลุ่มชาติสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งแรงงานฝีมือ และวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จึงเชื่อว่ากลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลร่วมกัน รวมถึง การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตที่เสรีมากขึ้น

ดังนั้น การคาดหมายที่จะให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของโลกจึงไม่ไกลเกินไปนัก

 

 

อ้างอิง :  สถาบันอาหาร. (2558). อุตสาหกรรมอาหารไทยใน AEC (Online). แหล่งที่มา http://thailandfoodmarket.com/?p=1492&lang=th. พฤศจิกายน 2558.

 

อ่าน 3563 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น