23 พฤษภาคม 2559 12:09

Industrial Economic Indicator

Industrial Economic Indicator ดัชนีตัวใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย หรือ Industrial Economic Indicator (IEI) ที่จะมีความถูกต้อง และครอบคลุมมิติด้านการผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่น ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยและส่วนงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

โดย IEI จะเป็นการนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาประเมินและวิเคราะห์ร่วมกันใน 3 มิติ คือ

            - มิติด้านการผลิต จะวิเคราะห์จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบสถานะ และความเคลื่อนไหวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

            - มิติด้านการลงทุน จะวิเคราะห์จากดัชนีจำนวนการประกอบกิจการโรงงาน ดัชนีจำนวนเงินทุน ดัชนีจำนวนแรงม้า และดัชนีจำนวนการจ้างงานของสถานประกอบการ เพื่อแสดงสถานะด้านการขยายตัวและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม

            - มิติด้านความเชื่อมั่น จะวิเคราะห์โดยอาศัยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดัชนีจำนวนโครงการ ดัชนีเงินลงทุน และดัชนีการจ้างงาน เพื่อสะท้อนสภาวะความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

จากข้อมูลดังกล่าว จะนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นดัชนีภาพรวม หรือ Diffusion Index ที่นอกจากจะใช้แสดงสถานะปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมที่แม่นยำขึ้น ยังสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมล่วงหน้า 3 – 4 เดือนได้อีกด้วย

 

อ้างอิง :  สถาบันอาหาร. In Facebook [Fan page}. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/ThailandFoodMarket/photos/a.1435275210073295.1073741828.1410762689191214/1436719219928894/?type=3&theater. พฤศจิกายน 2558.

อ่าน 642 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น