23 พฤษภาคม 2559 12:10

หน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย

ในการผลิตและนำเข้าสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศไทย จะมีหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามสากล เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศสามารถที่จะบริโภคหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

            โดยหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย ได้แก่

            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

            นอกจาก 3 หน่วยงานหลักข้างต้น ยังประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการ ทั้งเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึง การสนับสนุนมาตรฐานสินค้าส่งออกของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศ คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก

            หน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยเหล่านี้ นอกจากจะเป็นหน่วยงานเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคภายในประเทศไทยแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญไม่น้อย คือ การทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยดังกล่าว มีความสำคัญดังนี้

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

            หน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ที่ผู้ประกอบการไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่กฎหมายควบคุมให้ต้องมีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อาหาร (บางประเภท) เป็นต้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก สมอ. ก่อนจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคภายในประเทศไทย

             โดย สมอ. จะมีกระบวนการตรวจสอบทั้งในด้านเอกสาร ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และรวมถึง การจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณภาพและมาตรฐานที่ สมอ. ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อาจจะเป็นชื่อหน่วยงานที่ไม่คุ้นหู หรือผ่านตาผู้บริโภคชาวไทยมากนัก แต่หากเป็นผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรหรืออาหารย่อมจะรู้จักเป็นอย่างดี

            มกอช. จะทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคภายในประเทศ โดยให้มีมาตรฐานการตรวจสอบสารพิษตกค้าง หรือตรวจโรคในสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) หรือตามมาตรฐานของ WTO คือ Codex เป็นต้น

            แต่ในกรณีที่เป็นการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศที่มีมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศกับไทย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก มกอช. และในกรณีเดียวกันนี้ ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังตลาดต่างประเทศ ที่มีข้อตกลงด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารกับไทย หากได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกอช. ย่อมจะสามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศเหล่านั้นได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากประเทศปลายทางอีกเช่นกัน

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

            อย. คือ ชื่อที่ผู้บริโภคชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี ในการเรียกแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น จึงมีบทบาทที่ชัดเจนในการควบคุมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และรวมถึง วัตถุเสพติดต่างๆ เป็นต้น ที่ได้ระบุเป็นกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สินค้าประเภทอาหารและยาที่จะจำหน่ายในประเทศ มีคุณภาพที่ผู้บริโภคจะสามารถบริโภคได้โดยปลอดภัย รวมถึง การกำหนดให้ผู้ประกอบการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม และวิธีการบริโภค ให้ชัดเจนในฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบและตระหนักก่อนการบริโภค

            และสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าอาหารและยาจากต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตจาก อย. ตั้งแต่การนำเข้า สถานที่จัดเก็บ และการจำหน่ายภายในประเทศ

 

อ้างอิง :  สถาบันอาหาร. (2558). สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (Online). แหล่งที่มา http://thailandfoodmarket.com/?p=1453&lang=th. พฤศจิกายน 2558.

สถาบันอาหาร. (2558). สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (Online). แหล่งที่มา http://thailandfoodmarket.com/?p=1368&lang=th. พฤศจิกายน 2558.

สถาบันอาหาร. (2558). สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (Online). แหล่งที่มา http://thailandfoodmarket.com/?p=1353&lang=th. พฤศจิกายน 2558.

อ่าน 24377 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น