23 พฤษภาคม 2559 12:11

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

บรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging คือ ภาพแรกของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้เห็น ได้พิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ กระทั่ง นักการตลาดชั้นนำได้เปรียบให้บรรจุภัณฑ์เสมือนเครื่องแต่งกายของบุคคล ที่จะแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ ให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบ และเชื่อมั่นที่จะสานสัมพันธ์ในระยะยาวต่อไปหรือไม่

 

ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี เหมาะสมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การขนส่ง อรรถประโยชน์ใช้สอย ใช้งานสะดวก และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชวนจดจำ สอดคล้องกับตราผลิตภัณฑ์ (Brand) และองค์กร รวมถึง การให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

และจะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกเมื่อมีการวางแผนที่ดี โดยการการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ สามารถที่จะนำรูปแบบการกำหนดแผนงานต่างๆ ในองค์กรมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา การศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) การทดสอบตลาด และการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ขององค์กร

 

ในกระบวนการต่างๆ ของการวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้น จะพบว่าขั้นตอนที่สำคัญ คือ การศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการทดสอบตลาด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้

            - การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยรวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สถานที่เลือกซื้อ และรูปแบบการบริโภคผลิตภัณฑ์

            - การวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน

            - นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านวัสดุ และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์

            - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้ต้องระบุในฉลากหรือบรรจุภัณฑ์

 

ภายหลังการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว การทดสอบตลาด เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์นับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญ ด้วยข้อมูลจากการทดสอบจะเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในท้ายที่สุด

 

อ้างอิง :  สถาบันอาหาร. In Facebook [Fan page}. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/ThailandFoodMarket/photos/a.1435275210073295.1073741828.1410762689191214/1446907932243356/?type=3&theater. พฤศจิกายน 2558. 

อ่าน 805 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น