23 พฤษภาคม 2559 12:12

ความสำคัญของ Brand

Brand หรือตราของผลิตภัณฑ์ คือ สัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการหรือนักการตลาด เพื่อให้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ ที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งในทางกายภาพ และจิตวิทยา

โดยความเชื่อมโยงระหว่าง Brand และผลิตภัณฑ์ในทางจิตวิทยานั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อได้นำ Brand มาเป็นปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดวางตำแหน่ง (Positioning)
และการสร้างความภักดี (Loyalty) ใน Brand และผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในตลาด

 

ปัจจัยดังกล่าว ถือเป็น Key Success Factor ทางการตลาดในปัจจุบัน แม้แต่ผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่เดิมไม่เคยเล็งเห็นถึงคุณค่าหรือความจำเป็นของ Brand เช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย รวมถึง ผลไม้ และพืชผักชนิดต่างๆ ยังได้เริ่มสร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในตลาดอย่างกว้างขวางแล้วเช่นกัน

 

รูปแบบของการพัฒนา Brand

ปัจจุบันมีแนวทางการพัฒนา Brand ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาดที่หลากหลาย ด้วยรูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่มีการกล่าวถึงในปัจจุบัน เช่น

            - Corporate Branding คือ การพัฒนา Brand ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดไม่มีความแตกต่างกันมากนัก นักการตลาดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้องค์กรเป็น Brand ที่น่าจดจำ เช่น Microsoft ธนาคารกสิกรไทย การบินไทย หรือ CP เป็นต้น

            - CEO Branding คือ การพัฒนา Brand ควบคู่ไปกับบทบาททางการตลาดของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กระทั่ง เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร องค์กร Brand และผลิตภัณฑ์

            - Live Branding คือ การพัฒนา Brand ควบคู่กับการสร้างความจดจำในคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ด้วยกิจกรรมการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

            - Emotional Branding คือ การพัฒนา Brand ด้วยหลักการด้านอารมณ์ และความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ Fashion เครื่องประดับ ระดับ Brand Name

 

นอกจากที่ได้กล่าวในข้างต้น ยังมีรูปแบบการพัฒนา Brand คือ Co-Branding และ Re-Branding ที่เป็นรูปแบบของการพัฒนา Brand ที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบการจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม แต่เหนืออื่นใด การพัฒนา Brand ต้องสามารถสร้างส่วนครองใจผู้บริโภคให้เกิดขึ้นให้ได้ เช่น หากนึกถึงเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและสมอง ย่อมต้องนึกถึง Brand ซุปไก่ เป็นต้น

 

 

อ้างอิง :  สถาบันอาหาร. In Facebook [Fan page}. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/ThailandFoodMarket/photos/a.1435275210073295.1073741828.1410762689191214/1454133088187507/?type=3&theater. พฤศจิกายน 2558. 

อ่าน 7072 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น