23 พฤษภาคม 2559 12:58

“ความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain: GSC)”

ปจจุบันการแขงขันในการทําธุรกิจมีความเขมขนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหแตละบริษัทตองพัฒนาสินคาใหมีปริมาณ และคุณภาพที่ดีขึ้นตลอดเวลา จัดสงไดรวดเร็วทันใจลูกคา ขณะเดียวกันบริษัทก็ตองบริหารจัดการตนทุนให คุมคาที่สุด ไมวาจะเปนอาหารแปรรูป เสื้อผา เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รถยนต และเครื่องบิน ซึ่งเปน อุตสาหกรรมที่ลวนมีเครือขายการผลิตและมีลูกคากระจายอยูทั่วโลก กลายเปนหวงโซอุปทานระดับโลก โดยมีผูประกอบ การไทยจํานวนไมนอยที่มีศักยภาพ
เขาไปมีบทบาทในกระบวนการผลิตและขนสงสินคาระหวางประเทศในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเห็นไดวา แนวคิดหวงโซอุปทานโลก (
Global Supply Chain: GSC) มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทขามชาติขนาดใหญในปจจุบัน

            หากมองยอนกลับไปในอดีต จะพบวาบริษัทขนาดใหญตาง ๆ มักพยายามขยายกิจการใหครอบคลุมอุตสาหกรรมตั้งแตการแสวงหาวัตถุดิบ การผลิตสินคา ไปจนถึงการขนสงสินคาไป ใหถึงมือของลูกคา เพราะจะชวยสรางความมั่นคงในการจัดการ ผลิตสินคาชนิดหนึ่ง ๆ

            ตอมาบริษัทขามชาติขนาดใหญไดเริ่มนําแนวคิดหวงโซอุปทานโลกเขามาใช โดยเนนการออกแบบ และผลิตเฉพาะชิ้นสวนที่สําคัญ แลวใหบริษัทอื่นในประเทศที่สามเปนผูผลิตชิ้นสวนอื่น ๆ และประกอบสินคาเพื่อสงออกไปยังประเทศ
คูคาแทน ทําใหเกิดการวาจางการผลิต
(Outsourcing) และลดตนทุนของบริษัทจากการประหยัดตอขนาด (Economics of scale) ทําใหบริษัทมีกําไรมากขึ้น การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกลาวไดรับความสนใจ มากขึ้นนับตั้งแตป 1980 เปนตนมา และมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน

            จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหตนทุนการติดตอระหวางประเทศลดลง การขนสงสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ทําไดงายขึ้นและมีคาใชจายลดลง การแบงขั้นตอนการผลิตไปยังประเทศตาง ๆ จึงเกิดขึ้นไดไมยากนัก รวมถึงการมีความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ทําใหผูประกอบการสามารถขายและสงสินคาระหวางประเทศ ไดอยางเสรีมากขึ้น

            โดยเครือขายการผลิตในปจจุบันสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
            1. เครือขายที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตไมสูงมาก และใชแรงงานในการผลิตเปนหลัก เชน เสื้อผา และ อาหารสําเร็จรูป สินคาเหลานี้ใชตราสินคา (Brand) เปนตัวทําตลาด เชน Nike หรือ Adidas โดยสามารถหาซื้อไดตามหางสรรพสินคาหรือรานคาทั่วไป เครือขายรูปแบบนี้บริษัทผูนําจะมีบทบาทเปนผูออกแบบ วิจัยและพัฒนา กํากับและควบคุมการผลิต สวนการดําเนินการผลิตจะเกิดขึ้นใน ประเทศอื่น ๆ ซึ่งโอกาสและความทาทายของ ผูประกอบการไทย ไดแก
                        1) การขยายธุรกิจไปเปนผูจําหนาย เพื่อลดปญหาการตอรองของผูซื้อรายใหญ ในดานราคาและการขนสง
สินคา หรือขยายกิจการไปดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อลดความเสี่ยงของการผูกขาดราคาวัตถุดิบของ ผูจัดหารายอื่น ๆ รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ ในการผลิต  

                        2) การขยายเครือขายยอยในภูมิภาค โดยบริษัทในประเทศไทยยกระดับขึ้นเปนผูบริหารเครือขาย และยายการผลิตไปยัง ประเทศเพื่อนบานที่มีคาแรงตํ่ากวา

            2. เครือขายที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตขั้นกลาง-สูง เชน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และเคมีภัณฑ โดยบริษัทผูนําในหวงโซเปนผูควบคุมเทคโนโลยีการผลิต เชน Toyota หรือ Samsung และโอนถายเทคโนโลยี การผลิตใหผูผลิตรายอื่น ๆ ซึ่งผูประกอบการไทยจะเปนสวนหนึ่งของนโยบายของบริษัทเหลานี้ในฐานะผูรับจางผลิต โดยมีโอกาสและความทาทาย ไดแก
                        1) การรักษาความสามารถในการแขงขันในสวนการผลิตที่ไดรับมอบหมาย เนื่องจากหากผูประกอบการไทย ไมสามารถรักษาความสามารถในการผลิตได บริษัทผูนําก็อาจยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นแทน
                        2) การพัฒนาขึ้นเปนผูเชี่ยวชาญการผลิตเฉพาะชิ้นสวน (Part Specialization)
 
                       3) การยกระดับความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับการผลิตชิ้นสวนที่ซับซอนและหลากหลายมากขึ้น

            แนวคิดหวงโซอุปทานโลกนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทขามชาติขนาดใหญในปจจุบัน ทําใหเกิดการสรางงานและโอกาสแกผูประกอบการในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา และสงผลตอเศรษฐกิจโลกดวย

            อยางไรก็ตาม โอกาสที่เพิ่มขึ้นจะตามมาดวยการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นเชนกัน ตนทุนการผลิตจึงเปนปจจัยสําคัญ ไมวาจะเปนคาแรง การขนสง การพัฒนา ความสามารถในการผลิต รวมไปถึงตนทุนจากกฎระเบียบตาง ๆ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐของไทยจึงตองกาวใหทันรูปแบบของการแขงขันในยุคใหม และมียุทธศาสตรหรือมาตรการในการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถใชประโยชนจากการเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานโลกไดอยาง เต็มที่และยั่งยืนตลอดจนสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
 

แหล่งข้อมูล : สรวิศ  ชัยเลิศวณิชกุล, ความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลก, In website, Retrieved December 21, 2015 from http://goo.gl/rCR3je

อ่าน 7916 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น