23 พฤษภาคม 2559 12:59

“Digital Economy กับอุตสาหกรรมยานยนต์”

นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของภาครัฐได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมต่างๆ สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            จากผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ระดับ 1 ใน 10 ของโลก (ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก อินโดนีเซีย)
            ไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ ที่มีความเฉพาะใน
3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-car) และ รถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์ไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 3 รองจาก อินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้น เมื่อเปิด AEC ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก ที่มีคุณภาพสูง ฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในอาเซียนได้

            ความสัมพันธ์กับ Digital Economy บทบาทของ Digital Economy ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ คือ การนำไอซีที และ ดิจิตอลเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การตลาด การทำธุรกรรมต่างๆ ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากรายจ่ายที่ลดได้ และรายได้จากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำการตลาดผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้

            ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของ Digital Economy ได้แก่ ส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้ได้ประมาณร้อยละ 30 ในแต่ละธุรกิจ จากการช่วยลดค่าใช้จ่าย ผ่านการซื้อขายวัตถุดิบได้ในราคายุติธรรมไปจนถึง สามารถต่อยอดธุรกิจได้ Digital Economy จะช่วยผู้ผลิต เพราะ Supply ของผู้ผลิตจะสามารถหาได้ง่ายขึ้น และหาได้โดยที่ ไม่ต้องมีการผูกขาดเพราะว่ามีแหล่งที่สามารถ ค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตสามารถเลือกหา Supply ที่มีคุณภาพดี ราคาถูกได้จากแหล่ง ก่อนที่จะนำมาสู่การผลิต

            ปัจจัยบวกจากสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สู่ Digital Economy บริบทของโลกเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีที่มี การปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และการสื่อสารเป็นระบบดิจิตอลและเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายไร้สายมากขึ้น กระบวนการทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก “Physical Economy” เป็น “Digital Economy” เกิดรูปแบบ ธุรกิจใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน (Internet of Things) ผู้คนติดต่อสื่อสาร และสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านอออนไลน์มากขึ้น การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่ มีจำกัด เป็นไปได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้น

แนวทางการนำไอทีมาเพิ่มประสิทธิภาพของ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
            1) ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรองรับ เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่จะมีเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น e-Learning, m-Learning เป็นต้น โดยเชื่อมโยงกับสถาบัน การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ที่เรียนผ่าน ระบบดังกล่าวจนสำเร็จการศึกษา

            2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบดิจิตอล รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในยุค Internet of Things โดยให้มีความสอดคล้อง กับแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555-2559 เช่น
                        เทคโนโลยีรักษ์โลก ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีสะอาด ประหยัด ปลอดภัย โดยมีความร่วมมือทาง
              วิชาการจากศูนย์เครือข่ายงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

                        การผลิตและส่งออกรถยนต์ไฮบริด และรถไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
             แบตเตอร์รี่ ระบบชาร์จไฟฟ้า ระบบเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น

                        ดึงดูดความสนใจบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนําของโลก เพื่อให้เกิดฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยี
            ระดับสูง และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการไทย และพัฒนาให้เกิดฐานการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วน
            ในประเทศไทย

                        สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศยุโรปเพื่อสร้าง
            ภาพลักษณ์สินค้ายานยนต์คุณภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                        เตรียมความพร้อมในการพัฒนารถ Fuel Cell ใน 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ Fuel Cell หรือ เซลล์เชื้อเพลิง
             เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างหนึ่งคล้ายกับแบตเตอรี่ แต่แตกต่างกันที่เซลล์เชื้อเพลิง นั้นออกแบบมาให้มีการเติมสารตั้ง
            ต้น (ไฮโดรเจน และออกซิเจน) เข้าสู่ระบบตลอดเวลา เซลล์เชื้อเพลิงจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้พลังงานที่มี
            ประสิทธิภาพสูงและปราศจากมลพิษ

                        สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องจักรการผลิตภายในประเทศ ลดการสูญเสียดุลการค้าจากการ
            นําเข้าเครื่องจักร โดยมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีไม่สูงมากนัก แต่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอซีที และ
            ดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ
Automation ในคลังสินค้า แขนกลยกสินค้า รถขนสินค้าเดินตามสาย เป็นต้น

            3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบต้นน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะเหล็กและโลหะขั้นกลาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สําคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

            4) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น
                        กําหนดนโยบายส่งเสริมการนำไอซีที และดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยกระดับ อุตสาหกรรม ยาน
            ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยอาจใช้มาตรการจูงใจทางภาษี

                        การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีเสถียรภาพ
                        การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุระกรรมต่างๆ ผ่านทาง ระบบออนไลน์กับ
             หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อลดเวลาและขั้นตอน สร้างความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงานของภาครัฐ

                        พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
            อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างครบวงจร เช่น การประสานงาน ระหว่างสำนักงานมาตรฐาน
            อุตสาหกรรม และกรมขนส่งทางบกในการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรับรองมาตรฐาน เป็นต้น

                        ผลักดันให้ National Single Windows สามารถใช้งานได้จริงในอาเซียนโดยเร็ว เพื่อให้พิธีการศุลกากร
            มีความรวดเร็ว สามารถบ่งชี้ประเภทสินค้าได้ชัดเจน

                        จัดตั้ง ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนต์เพื่อสำรวจข้อมูลการจัดทำศูนย์ทดสอบและวิจัย
            พัฒนายานยนต์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีรักษ์โลก การจัดตั้งศูนย์
            ทดสอบวิจัยและพัฒนายานยนต์ เพื่อให้บริการด้านการทดสอบวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเป็น
            ระบบ สร้างเครือข่ายงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ การมีศูนย์
            ทดสอบและสนามทดสอบมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจะมีความ
            เข้มงวดมากยิ่งขึ้น สินค้ายานยนต์จึงจําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ
            การส่งออกสินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้วในอนาคต

                        จัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศยานยนต์เพื่อจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
            ตลอดจนจัดทํารายงาน ศึกษาด้านยานยนต์เพื่อสนับสนุนการกําหนด นโยบายของภาครัฐ และการปรับแผนธุรกิจ
            ของภาคเอกชน โดยเน้นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
            สถานภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค ในประเทศ และประเทศคู่แข่ง ตลอดจนนโยบาย
            กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการทางการค้าของแต่ละประเทศ โดยต่อยอดจากโครงการสารสนเทศยานยนต์ของ

            กระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีข้อมูลครอบคลุมประเด็นสาคัญ
            มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

                        แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ภายใต้ Digital Economy หน่วยงานภาครัฐและ
            ภาคเอกชนได้ร่วมกัน กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยในปี พ.ศ.
2564 สู่การที่ ประเทศไทย
            เป็นฐานการผลิตยานยนต์โลก พร้อมด้วยห่วงโซ่ อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม

            จะมี ส่วนช่วยหนุนเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ เอื้ออำนวยให้
            ผู้ประกอบการสามารถดำเนิน ธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ได้ มากขึ้น ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
            ต่างๆ ในการ ทำธุรกรรม ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีมูลค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
            แข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้

แหล่งข้อมูล : Digital Economy กับอุตสาหกรรมยานยนต์, In website, Retrieved December 22, 2015 from http://goo.gl/FX5qsr

อ่าน 3530 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น