23 พฤษภาคม 2559 12:59

“การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่อย่างยั่งยืน”

ทรัพยากรแร่ถูกนำมาใช้เป็นวัตุดิบพื้นฐานในการผลิตสิ่งต่างๆ ทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตร ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องประดับ ยารักษาโรค และอื่นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าในชีวิตประจำวัน ทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับแร่ และมีแนวโน้มในการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และจำนวนประชากร

            และแน่นอนการได้มาซึ่งแร่ ต้องผ่านขั้นตอนการสำรวจ การทำเหมือง การแต่งแร่ การถลุงแร่ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตระหนักและให้ความสำคัญในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

            การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้คนในอนาคต โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

            1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยสร้างความเจริญเติบโตที่ทำให้เกิดรายได้ที่เหมาะสม บนเป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการของระบบเศรษฐกิจ คือ
                        1.1 การเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการ
                        1.2 การตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือการลดปัญหาความยากจน
                        1.3 ทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น

            2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสังคม ต้องวางอยู่บนรากฐานของหลักการความยุติธรรม และหลักการความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว

            3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรักษาไว้ซึ่งทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เศรษฐกิจ สังคมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศของโลก
           
            แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
(International Organization for Standardization : ISO) ได้กำหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO 26000 Social Responsibility) โดยมีหัวข้อหลัก 7 ข้อ ประกอบด้วย
                        1. การกำกับดูแลองค์กร
(Organization governance)
                        2. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
(Labor practices)
                        3. การดูแลสิ่งแวดล้อม
(The Environment)
                        4. การดำเนินการอย่างเป็นธรรม
(Fair operating practices)
                        5. ความใส่ใจต่อผู้ใช้แร่
(Consumer issues)
                        6. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
(Community involvement and development)
                        7. สิทธิมนุษยชน
(Human rights)

            กพร. ได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมาตรฐานสากลดังกล่าว มาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการเหมืองแร่และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
            1. จัดทำมาตรฐานสถานประกอบการชั้นดี เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ให้เป็นไปอย่างงมีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดลำดับสถานประกอบการที่กำกับดูแล ประกอบด้วย สถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน และโรงงานทำเกลือสินเธาว์ เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้อยู่ในระดับที่ดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิต ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การป้องกัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน พร้อมทั้งกำหนดสิทธิประโยชน์
            2. จัดทำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่
(Standard for Corporate Social Responsibility Department of Primary Industries and Mines : CSR-DPIM) ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก เช่นเดียวกับ ได้กำหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO 26000 Social Responsibility) ข้างต้น
            ซึ่ง กพร. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และประกาศให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน และโรงประกอบโลหกรรม นำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้หระกอบการอุตสาหกรรมแร่
(CSR-DPIMX ปใช้ปฏิบัติตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
            3. มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
(Green Mining Standard) ประกาศนโยบายเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Policy) โดยมุ่งหวังให้ผุ้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ปฏิบัติตามหลัเกเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียว ประกอบด้วย
                        3.1 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเป็นที่ตั้ง
                        3.2 การกำจัด ลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                        3.3 ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของบุคลากรและชุมชนใกล้เคียง
                       
3.4 มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา
                        3.5 มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
                        3.6 ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า
            4. กำนหนดมาตรการให้เหมืองที่มีการใช้วัตถุระเบิด ต้องมีผู้ควบคุมการใช้วัตุระเบิดในงานเหมืองแร่ ตามมาตรการสากลโดยผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดจะต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้เพื่ออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่มาตั้งแต่ปี 2549
            5. การเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ภายใต้โครงการ
นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเป็นตัวแทนของ กพร. ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้การประกอบการเหมืองแร่เป็นไปอย่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
            6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
“Urban mining” ซึ่งที่ผ่านมากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลแร่และโลหะที่สำคัญ อาทิ การรีไซเคิลทองคำและทองแดงบริสัทธิ์จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การรีไซเคิลเงินบริสุทธิ์จากน้ำยาล้างฟิล์ม การรีไซเคิลดีบุกและนิกเกิลจากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานชุบเคลือบผิวโลหะ เป็นต้น
            นอกจากนี้ กพร. ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย กองทุนฟื้นฟูพื่นที่จากการทำเหมืองแร่ และกองทุนพัฒนาชุมชน และจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน ในการรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ และการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมาตคฐานสากลต่างๆ ที่กพร. กำหนดให้เป็นกระบวนการบริหารจัดการสถานประกบอการอุตสาหกรรมแร่ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น จะครอบคลุมการพัฒนาแร่อย่างยั่งยืน และหากมีการผลักดันให้ทุกสถานประกอบการแร่ต้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังทุกมาตรฐาน ก็จะเป็นหนทางพัฒนาไปสู่ความยั้งยืนของอุตสาหกรรมแร่ได้อย่างดี

 

แหล่งข้อมูล : การพัฒนาแร่อย่างยั่งยืนแบบเป็นไปได้ ต้องทำอย่างไร, การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างโปร่งใสและยั่งยืน, In website, Retrieved December 22, 2015
from
http://goo.gl/woVuLz , http://goo.gl/i8r6kf

อ่าน 3093 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น