17 กุมภาพันธ์ 2560 10:44

Green Strategy แผนยุทธศาสตร์ของ กนอ.

2. Green Strategy แผนยุทธศาสตร์ของ กนอ.

‘การจัดการที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวเต็มรูปแบบ’

การมุ่งพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตร ก้าวข้ามไปสู่อุตสาหกรรมไทยที่มีรายได้ปานกลาง ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามสาระสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีเนื้อหากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Estate Authority of Thailand) หรือ กนอ. ถือเป็นองค์กรที่เป็นเลิศของอาเซียนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในระดับมาตรฐานสากล ภายใต้การขับเคลื่อนที่จะเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ในปีงบประมาณ 2560-2564  กนอ. ได้นำกลยุทธ์ 4G+ ได้แก่ Growth พัฒนาเศรษฐกิจ,  Green เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,  Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล และ Great พร้อมบริการเป็นเลิศ มาดำเนินงานกับนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 55 นิคม และ 1 ท่าเรือใน 16 จังหวัด ซึ่ง กนอ. รับดำเนินการเอง 11 แห่ง นิคมฯ ร่วมดำเนินงานอีก 44 แห่ง

แผนการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวทาง “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” นำยุทธศาสตร์ การสร้างสมดุลของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) โดยการจัดวางผังพร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบพื้นที่

ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมุ่งหวังให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Estate &Networks)  พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับจากสังคม ชุมชน (CSR Friendly)  อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment & Safety) ให้เกิดขึ้น โดยเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อยกระดับให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ World Class

รูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถทำได้โดยมีการตระหนักถึงการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานอาคารเขียว (Trees) มีการคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งอาจทำได้โดยการวางผังอาคาร งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่นำแสงสว่างตามธรรมชาติมาใช้ ลดความสิ้นเปลืองโดยการใช้พรรณไม้เป็นตัวช่วยป้องกันความร้อน เป็นต้น หรือแม้แต่การเลือกใช้พลังงานทางเลือกและนวัตกรรมการใช้พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม ระบบอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น

การนำหลักการ Eco มาพัฒนาและยกระดับ “นิคมอุตสาหกรรม” สู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ถือเป็นการวางแผนงานที่ขับเคลื่อนทั้งระบบให้เกิดความพึ่งพิงช่วยเหลือกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบ เพื่อจับมือกันสร้างกลไกการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป้าหมายสูงสุด ให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน ด้วยความผาสุกและยั่งยืน

อ่าน 920 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น