the prime minister's Industry Award

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)       1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต       2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย       4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  …

Continue reading

ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น   

Continue reading

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทการบริหารจัดการ  และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรคฺ์ และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล  ใบสมัคร และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทการบริหารจัดการ 

Continue reading

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพ ประเภทบริหารความปลอดภัย  และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน   และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  และ  แบบจัดทำรายงาน

Continue reading