the prime minister's Industry Award

หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)       1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต       2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย และ การจัดทำรายงานของประเภทการบริหารความปลอดภัย       4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  …

Continue reading