the prime minister's Industry Award

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทการเพิ่มผลผลิต   ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพ   ประเภทบริหารความปลอดภัย  และ  แบบจัดทำรายงาน   ประเภทการบริหารงานคุณภาพ    ประเภทการจัดการพลังงาน   และ  แบบจัดทำรายงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และ  แบบจัดทำรายงาน   ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  และ  แบบจัดทำรายงาน    ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  และ  แบบจัดทำรายงาน  

Continue reading

คู่มือการสมัครอุตสาหกรรมดีเด่น พ.ศ. 2560

**เนื้อหาคู่มืออุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2560** **ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2560**

Continue reading