the prime minister's Industry Award

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทการบริหารจัดการ   และ  แบบจัดทำรายงาน   ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรคฺ์ และ  แบบจัดทำรายงาน   ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม   ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล  ใบสมัคร และ  แบบจัดทำรายงาน  

Continue reading