the prime minister's Industry Award

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น