the prime minister's Industry Award

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทการเพิ่มผลผลิต  

ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพ  

ประเภทบริหารความปลอดภัย  และ  แบบจัดทำรายงาน  

ประเภทการบริหารงานคุณภาพ   

ประเภทการจัดการพลังงาน   และ  แบบจัดทำรายงาน

ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และ  แบบจัดทำรายงาน  

ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  และ  แบบจัดทำรายงาน   

ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  และ  แบบจัดทำรายงาน  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *