the prime minister's Industry Award

ประเภทการเพิ่มผลผลิต

ประเภทการเพิ่มผลผลิต
สามารถติดต่อได้ที่ :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชั้น 12-15
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

นางวาสนา ไกรทอง
โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 501
Email : wasana@ftpi.or.th