the prime minister's Industry Award

ประเภทการเพิ่มผลผลิต

ประเภทการเพิ่มผลผลิต
สามารถติดต่อได้ที่ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 12-15
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางวาสนา ไกรทอง
โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 501
โทรสาร 0 2619 8071, 0 2619 809
Email : wasana@ftpi.or.th