the prime minister's Industry Award

ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ติดต่อได้ที่ :

กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นายธนพล ชัยรัชนีกร
โทรศัพท์ 0 2354 3173
Email : tanapol.dip@gmail.com