วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2559 16:58

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ SMEs ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในปี ๒๐๒๐"