วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 06:54

พันธกิจ

๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปและ SMEs

๒) ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ