วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 11:52

เข้าร่วมเปิดงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหว้ดกาฬสินธุ์

เข้าร่วมเปิดงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหว้ดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเปิดงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหว้ดกาฬสินธุ์