ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

26-02-2563

  วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความจำเป็นของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในบทบาทภาคเอกชน และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 5 เศรษฐกิจหมุนเวียน บรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2 – 2562 ณ  อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมอิมแพค เมืองทองธานี  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2563

26-02-2563

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมได้แจ้งถึงสถานการณ์ผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 และรายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครั้งที่ 1/2563  ทั้งนี้ที่ประชุมให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 และร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ.... ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เยี่ยมชมการทำปลากระพงเค็มของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ณ จังหวัดพัทลุง

26-02-2563

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมการทำปลากะพงเค็มของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งหารือผู้นำชุมชมแนะนำในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วย ยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงสามนํ้าในการพัฒนาและยกระดับสินค้าสู่การเป็นสินค้าระดับชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป  

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

25-02-2563

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เยี่ยมชมการเลี้ยงปลาของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา

25-02-2563

  วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562)  นางวรวรรณ  ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมการเลี้ยงปลากะพงของกลุ่ม  ผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  พร้อมทั้งลงเรือชมวิถีชีวิตของและวิธีการเลี้ยงปลากะพงสามน้ำ (นํ้าจืด นํ้าเค็ม และนํ้ากร่อย)   ซึ่งปลากะพงสามน้ำจะถูกน้ำไปแปรรูปเพื่อนำไปจำหน่ายและเป็นสินค้า   ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา   โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อผลักดันให้สินค้าของกลุ่มฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

อ่านต่อ...


บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เห็นชอบให้ประกาศใช้ “มาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า” แล้ว

25-02-2563

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เห็นชอบมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า หลัง สมอ. ชงเข้าบอร์ด คาดประกาศใช้ได้ มี.ค. 63 นี้ ต่อเนื่องจากการประกาศใช้มาตรฐานรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และเตรียมกำหนดมาตรฐานยานยนต์สมัยใหม่เพิ่มอีก 40 มาตรฐาน เพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ว่า กมอ. มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไปสำหรับขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า มอก.3026-25XX ที่ สมอ. เสนอเข้าที่ประชุม เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน จะเปลี่ยนมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บสะสมอยู่ในแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาให้มีการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมีนาคมปีนี้   มาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า มอก.3026-25XX ฉบับนี้ได้อ้างอิงข้อกำหนด UN regulation No. 100 Revision 2 Uniform provision concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train และ Amendment 1 ถึง Amendment 4 หรือ UNR 100 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของรถยนต์ไฟฟ้าของสหภาพยุโรป ที่ควบคุมด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ เมื่อนำมาติดตั้งกับรถยนต์แล้วจะยังคงความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถนำมาชาร์ตไฟซ้ำได้ มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ไม่รั่ว และไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขณะใช้งาน   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. มีแผนการกำหนดมาตรฐานยานยนต์สมัยใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยในปี 2563 จะแล้วเสร็จ จำนวน 20 มาตรฐาน และปี 2564 อีก 20 มาตรฐาน ซึ่งในเรื่องนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับให้ สมอ. เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม. อย่างเร่งด่วนเพราะถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ มอบนโยบาย ผู้บริหาร และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆของ กนอ.

25-02-2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กนอ. โดยมีนางสาวสมจิณณ์  พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายโดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับบริหารคน เงิน และงานควบคู่กันไป กำหนดแนวทาง สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เน้นนโยบายตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้มอบภารกิจเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 205 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ครั้งที่ 2/2563

24-02-2563

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ครั้งที่ 2/2563  เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา  และพิจารณาขั้นตอนการเปิดรับซองและปิดรับซองข้อเสนอและขั้นตอนการประเมินข้อเสนอ  รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนด้วย   โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม  #ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

อ่านต่อ...


รองปลัดภาณุวัฒน์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563

21-02-2563

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยมีมาตรการเพิ่มเติมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. กลุ่มยานยนต์ และ 3. กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม   #กระทรวงอุตสาหกรรม   #ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 #pm2.5

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

20-02-2563

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับมอบรางวัล ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ นอกจากนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ดังนั้นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม รวมทั้งการเรียนรู้ขององค์กร   ปลัดกอบชัยฯ กล่าวว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) นับเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการบริการ ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจเดินไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ จึงถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ    ทั้งนี้ มีองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ประกอบด้วย รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus: Operation จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารออมสิน 3. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class มีทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ 1. การประปานครหลวง 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 7. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ 8. ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ...


Page 1 of 312