วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 15:45

TOR ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งบดำเนินงาน พ.ศ.2562