วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 15:47

TOR ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน กลุ่มนโยบายและแผนงาน