วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 15:49

TOR ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม