วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 14:30

เอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2563 การจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลัก พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2563