folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 001 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (69 download)
pdf 002 การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (78 download)
pdf 003 การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต (67 download)
pdf 004 การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24) (71 download)
pdf 005 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) (80 download)
pdf 006 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่22) (75 download)
pdf 008 การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (94 download)
pdf 009 การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) (67 download)
pdf 010 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (71 download)
pdf 011 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (70 download)