folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

pdf 001 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (ส่วนภูมิภาค) (77 download)
pdf 002 การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (75 download)
pdf 005 การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (81 download)
pdf 006 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร ง 4)ขยายโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (131 download) Popular
pdf 007 การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก 2)(ส่วนภูมิภาค) (65 download)
pdf 008 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (89 download)
pdf 009 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค) (74 download)
pdf 010 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) (79 download)
pdf 011 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) (68 download)
pdf 012 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (87 download)