ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในประเทศ และผลักดันสู่สากล

2. เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็ง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการประกอบกิจการได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


กลยุทธ์

1. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในประเทศ และผลักดันสู่สากล คือ

1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีประสิทธิภาพ ( Productivity) สามารถแข่งขันได้

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

2. ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็ง คือ

2.1 เสริมสร้างองค์ความรู้แบบครบวงจร

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร

2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้

2.4 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ โดยนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการประกอบกิจการได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ

3.1 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่สาหกรรมสีเขียวภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

3.2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมต่อชุมชนในการป้องกันและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

2. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพื่อคนทั้งมวล