วิสัยทัศน์

“ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ภายในปี 2564”