โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่ม ดังนี้


 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและตรวจสอบและการใช้มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมได้มอบหมาย ความหมายของโรงงาน โรงงาน ความหมายว่า อาคาร สถานที่ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรกำลังรวมห้าแรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานเจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ใช้ก็ตาม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง หรือเก็บรักษา ทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือสิ่งของตามโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง การตั้งโรงงาน การตั้งโรงงาน หมายความว่า การก่อสร้างอาคาร เพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ ประกอบกิจการ ประกอบกิจการโรงงาน หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา ทำลายสิ่งใดๆตามลักษณะกิจการโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร เครื่องจักร เครื่องจักร หมายความว่า สิ่งที่ประกอบขึ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิด พลังงานเปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าช ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปลุเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ภารกิจในการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการผลิตอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม

4.จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ภารกิจความรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ

3. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

4. ประสาน เชื่อมโยง และบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมาย เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ

5. ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในภูมิภาค

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานบัญชี การเงิน การงบประมาณ การบริหารบุคคล ประสานและจัดทำแผนงาน /โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีกรอบการปฏิบัติงานในงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. งานจัดทำแผน และรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน 

2. งานการเงินและบัญชี 

3. งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

4. งานธุรการ 

5. งานติดตามค่าธรรมเนียมรายปี หน้าที่และความรับผิดชอบ 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และจัดทำสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5. กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด

6. บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการประชุม และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

7. งานการเงินและบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การควบคุม ดูแล การใช้สาธารณูปโภค และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย์สินของสำนักงานฯ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

1. งานจัดทำแผนและรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน 

1.1 การบริการและสนับสนุนงานประสานและบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการบริการและสนับสนุนงานประสานและบริหารงานทั่วไป 

1.2 งานจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด 

2. งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการในด้าน การรับและจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมเงินทดรองราชการ การบันทึกบัญชี และการรายงานด้านการเงินโดยการรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ออกใบเสร็จ แล้วสรุปยอดนำส่งคลังและเริ่มนำส่งธนาคาร จ่ายเงินตามใบสำคัญ บันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ในสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และส่งมอบเงินสดคงเหลือในสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และส่งมอบเงินสดคงเหลือประจำวัน (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดเพื่อตรวจสอบแล้วนำเก็บในตู้นิรภัย มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินครบถ้วน 

3. งานพัสดุและครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการในด้าน การเบิก-จ่ายวัสดุ ลงทะเบียนบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ดำเนินการให้หมายเลขครุภัณฑ์ใหม่ โดยบันทึกลงทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการจัดเก็บเหมาะสม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการรายงานตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 

4. งานธุรการ ได้ดำเนินการในด้านการรับ-ส่งหนังสือของจังหวัด และสำนักงาน มีการจัดหมวดเอกสาร จัดทำรหัสแฟ้ม ทำสันแฟ้ม บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม และจัดทำบัญชีคุมแฟ้มเอกสารถูกต้องตามคู่มือจัดเก็บเอกสาร 

5. การติดตามค่าธรรมเนียมโรงงานที่ค้างชำระ มีการจัดทำบัญชีคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ทุกเดือน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ - แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมรายปี ก่อนล่วงหน้า 30 วัน - เตือนครั้งที่ 1 หลังจากไม่มาชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาภายใน 30 วัน - เตือนครั้งที่ 2 หลังจากไม่มาชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาภายใน 15 วัน - แจ้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบโรงงานที่ค้างชำระ (หลังจากที่เตือนครั้งที่ 2 แล้ว)

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

- ไม่มี เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หน้าที่และความรับผิดชอบ 

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ และการสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและควบคุมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมต่อเนื่องให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 

ภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดรับผิดชอบ

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยแร่

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

4.จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมแร่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย