พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในประเทศ และผลักดันให้มุ่งสู่สากล

2. กำกับและดูแลการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน 

4. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล 

เป้าประสงค์หลัก

1. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการ

2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายเดิมให้มีความเข้มแข็ง

4. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรและมีช่องทางขยายตลาด

5. พัฒนาการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ให้ลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม