วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 17:19

TOR ข้อกำหนดการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561