วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 11:38

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม) ภายใต้โครงการ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ปี 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายวินัย  สิทธิมลฑล) เป็นประธาน

 

 

SMEs 2 SMEs 3 SMEs 4

วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว. กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายให้เกิดบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs กลุ่มจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลักในการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ และเป็นการระดมความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่