วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 12:02

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาโครงการถ่ายโอนภารกิจ ดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

 

ถายโอน 3  ถายโอน 4 ถายโอน 6

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดย ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาโครงการถ่ายโอนภารกิจ ดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายวินัย  สิทธิมลฑล) เป็นประธาน  กล่าวรายงานโดย อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (นายสมพล  โนดไธสง)